تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب


چکیده 1


فصل اول : کلیات تحقیق 2


1-1)مقدمه 2


1-2 )بیان مسئله 3


1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق  7


1-4 )اهداف تحقیق 8


1-5 )چهارچوب نظری تحقیق 8


1-6 ) فرضیه های تحقیق 9


1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9


1-8 )قلمرو تحقیق 14


فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 15


2-1 )مقدمه 15


2-2  ) تعریف عملکرد سازمانی 16


2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد 17


2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی 18


2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 20


2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی 21


2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن 22


2-3) تعریف مدل کسب وکار 28


2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار29


2-3-2) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار 31


2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار 34


2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار 40


2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور 47


2- 4 )پیشینه تحقیق 48


فصل سوم : روش اجرای تحقیق 52


3-1 )مقدمه 52


3-2 )فرایند اجرای تحقیق 52


3-3 )روش تحقیق 52


3-4 )نمونه و جامعه آماری 53


3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 54


3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 55


3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها 57


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 58


4-1 )مقدمه 58


4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 59


4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق60


4-4 )آزمون فرضیه ها62


فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات69


5-1 )مقدمه69


5-2 ) نتایج آمار توصیفی70


5-3 ) نتایج آمار استنباطی73


5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق74


5-5) محدودیت های تحقیق75


5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی75


منابع فارسی76


منابع انگلیسی80






فهرست جداول


جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار 30


جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار33


جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف39


جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی 42


جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار43


جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده 55


جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه57


جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها59


جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت 59


جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل60


جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد 60


جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری61


جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی61


جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد62


جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد 63


جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد 64


جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 65


جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 66


جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل67


جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل67


جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت 68


جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت 70


جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور71


جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور72






فهرست اشکال و نمودارها


شکل (1-1) مدل تحقیق 6


نمودار(4-1) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها96


نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت96


نمودار(4-3)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل97


نمودار (4-4) هیستوگرام عملکرد 97


نمودار (4-5)هیستوگرام متغیر نوآوری 98


نمودار (4-6)هیستوگرام متغیر کارایی98




پیوست ها / ضمایم


پیوست الف : پرسشنامه 82


پیوست ب : خروجی آزمون های آماری 86


چکیده لاتین 99




چکیده:


تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .





متن کامل در سایت


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه


40y.ir