(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب:


مقدمه2


بیان مسئله3


اهمیت و ضرورت تحقیق5


اهداف تحقیق5


سوالهایی تحقیق7


فرضیه های تحقیق7


تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها8
فصل دوم(پیشینه پژوهش)


مقدمه 11


مبانی نظری پژوهش11


درمان وجودی11


مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی13


قوانین در معنا درمانی14


نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل 15


مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی 22


کاربرد معنا درمانی در سالمندان 26


روان درمانی ومشاوره گروهی 28


تعریف گروه و مشاوره گروهی 29


اهداف مشاوره گروهی 30


مراحل مشاوره گروهی 33


احساس تنهایی 37


تاریخچه 37


تعریف احساس تنهایی 38


نظریات مربوط به احساس تنهایی 39


نظریه هورنای 39


نظریه اریک فروم 41


نطریه مازلو 42


نظریه هایی جدیدتر درباره احساس تنهایی 42


اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی44


تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی 48


رویکردها نسبت به احساس تنهایی 50


رویكرد روان تحلیلی51


رویکرد نیازهای اجتماعی 51


رویکرد وجود گرایی 52


رویکرد شناختی 52


تنهایی در پیران 52


امید 54


نظریه امید 55


تعریف امید 56


ناامیدی 60


امید و یاس از دیدگاه اسلام 66


بازنشستگی 68


مقدمه 68


تعاریف بازنشستگی 68


تئوری های بازنشستگی 70


تئوری نقش و ایفاء 70


تئوری رهایی از قیود یا فراغت 71


تئوری فعالیت و کار 72


تئوری مداومت و اتصال72


تئوری بحران 73


مراحل بازنشستگی 74


پیشینه تجربی پژوهش 76


تحقیقات داخل کشور 76


تحقیقات خارج از کشور 77
فصل سوم (روش پژوهش)


مقدمه 80


جامعه، نمونه و روش نمونه گیری80


ابزار تحقیق 80


مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)80


پرسشنامه امید به زندگی میلر 81


طرح تحقیق82


روش اجرا 83


جلسات مداخله84


روش آماری برای تحلیل داده ها88
فصل چهارم (یافته های پژوهش)


مقدمه 90


یافته های توصیفی 90


یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 91
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)


مقدمه95


تبیین یافته های پژوهش95


محدودیت های پژوهش98


پیشنهادها 98


پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش 99


پیشنهادهای به مسئولین 99


منابع فارسی 100


منابع لاتین 103


ضمائم 107


چكیده:


در این پژوهش اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی می باشند. نمونه متشکل از 40 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین داوطلبان شرکت در این طرح، که نمرات شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه امید به زندگی میلر و مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA) می باشند. طرح پژوهش از نوع تجربی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است، که پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی( معنی درمانی گروهی


) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری( منوا ) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که معنا درمانی گروهی باعث افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.پس از اجرای جلسات، پیگیری با فاصله یک ماهه، سودمندی معنادرمانی گروهی را بر امید به زندگی و احساس تنهایی نشان داد.


مقدمه


به نظر می رسد که رشد آدمی تمام طول عمر او را در بر می گیرد و به خصوص حوادث مهم زندگی تأثیرات بزرگی را بر رشد وی به جای می گذارد. در جریان این تحولات تغییرات زیستی، رفتاری و اجتماعی درتعامل با مقتضیات فرهنگی و تاریخی به شکل گیری تجارب جدید منجر  می شود. پدیده های روانی مانند روابط عاطفی، احساس خود و حافظه از همان آغاز کودکی تا دوره پیری در نتیجه تغییرات زیستی، شناختی و اجتماعی شکل می گیرند و چگونگی و زمان وقایع مهم زندگی نظیر ورود به مدرسه،استقلال ازخانواده،آغازپرورش فرزند و بازنشستگی تأثیرات خود را برجریان رشد فردی به جای می گذارند(لطف آبادی،1378).


دو امر بسیارمهم و دشوار از امور رشد و تکاملی دوران پیری به جنبه هایی مربوط می شوند که مخصوصاً برای همه بزرگسالان مهم هستند: کار و زندگی خانوادگی. اشخاص سالخورده دراین جنبه ها طبعاً با مسائل سازشی مواجه می شوند چنانکه احتمالاً درگذشته خود با بعضی ازآنها مواجه بوده اند. اما در این دوره ازجهات متعدد بی مانند هستند. مثلاً نه تنها باید با شرایط کاری سازگار شوند بلکه باید با این واقعیت هم بسازندکه سودمندی آنها به سبب سالمند شدن کمترشده است ودرنتیجه، شأن ومقام آنها درگروه کارکاهش یافته است. ازاین گذشته، اشخاص سالمند، مخصوصاً پس ازپیری،  با مشکلاتی جهت سازش با بازنشستگی مواجهند(شعاری نژاد،1376).


پدیده بازنشستگی فرآیندی چند بعدی است که تابع ویژگیهای گروهی، ملی و پیوند های فرهنگی بوده وبستگی به خصوصیات فردی و شرایط زمانی و مکانی دارد. واکنش های عاطفی نسبت به این پدیده و درک نهایی آن دارای جنبه های متغیر فردی ، ابعاد وسیع اجتماعی و عمومی است. (باکلی[1]، 1976).


متن کامل در سایت


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه


40y.ir